Historia

Ekängens Båtklubb bildades 1989 för att få ordning på hanteringen av de få båtplatser som då redan fanns där hamnen nu ligger, d.v.s. nedanför Gulltorpsvägen i den södra delen av Ekängen. Linköpings kommun kontaktades och ett arrendeavtal skrevs.

I samband med att förskolan Ekorren planerades i början av 1990 talet avsåg kommunen att också planera för fler båtplatser, men då det blev bråttom att få förskolan färdig sköts planeringen av småbåtshamnen på framtiden. Arbetet fortsatte inom båtklubben och efter uppvaktningar tog kommunens tekniska nämnd 1996-97 ett beslut att detaljplan kunde upprättas för båthamnen. Omkring år 2000 blev det aktuellt med en europeisk Ramsarkonvention som gjorde hela västra Roxen till ett skyddat våtmarksområde, ett sk. Natura 2000-område. Detta gjorde att planeringen av småbåtshamnen återigen helt avstannade.

Båtklubben fortsatte dock att administrera en kö för de som var intresserade av en båtplats. Kön bestod 2005 av ca 60 personer/familjer, då kömedlemmar uppvaktade båtklubbens styrelse och ville hjälpa till med att få kommunen att skynda på processen. Båtklubben skapade då en arbetsgrupp vilken kontaktade kommunen och länsstyrelsen återigen för att möjliggöra en utbyggnad av småbåtshamnen. Efter flera års arbete stod sedan i juni 2010 den nya småbåtshamnen med 80 platser klar.

De senaste årens låga vattenstånd i Roxen har försvårat båtlivet för båtklubbens medlemmar vilket medfört att klubben startat ett projekt för att se över olika alternativ till förbättringar av förutsättningarna i hamnen. Muddring av sjöbotten eller flytt av bryggorna är några av de alternativ som ses över. Mycket arbete kvarstår innan vi skrider till verket, men klubbens styrelse är positiva och för en god dialog med kommunen och länsstyrelsen.