Personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.
Ekängens Båtklubb (EBK) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

EBK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med EBK genom att kontakta oss på info@ekangensbatklubb.se. Medlemskapet i EBK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men EBK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i EBK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att EBK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att EBK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i EBKs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som EBK samarbetar med för nödvändig behandling för EBKs räkning. Eftersom EBK är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) har medlemmarna också tillgång till SBUs medlemstidning Båtliv. Adressuppgifterna erhåller SBU från EBK genom EBKs arbete och datahållning i SBUs datasystem. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
EBK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. EBK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda skall skickas till
info@ekangensbatklubb.se

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom ditt fortsatta medlemskap och godkännande av EBK medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.