Skötsel av hamnen

Varje bryggplatsägare ansvarar för sin bryggplats, även om den hyrs ut i andra hand.

20140521_170406Varje enskild bryggplatsägare ansvarar redan idag för att deras båtplats är fri från näckrosor och annan växtlighet. Denna yta har numera förlängts bak till till mitten hamnens farled, samma bredd som båtplatsen. Enkelt uttryckt ansvarar du numera för även din infart från hamnens farled. 🙂

Tjänsten gräsklippning köps numera in. .

Hamnfogdarna äger uppgiften att se till att detta sköts och kan vid behov ställa krav på enskilda båtplatsägare, alternativt att styrelsen kontaktar vederbörande vid behov.